Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji potrzeb użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji

Ok, rozumiem

Regulamin Konkursu „Wymyśl przepis dla MrChef”


I. Wprowadzenie

1.Niniejszy regulamin”(„Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Wymyśl przepis dla MrChef”(„Konkurs”).

2.Organizatorem Konkursu jest KKP7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilgowej 6a, zarejestrowaną w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658218, posiadająca NIP: 8952114666.oraz numer REGON: 36634502000000 i, („Organizator", „KKP7”).

1.Organizator powołuje jury Konkursu („Jury'), którego zadaniem będzie nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

2.W skład Jury wchodzą następujące osoby:

a)Tobiasz Herman

b)Martyna Lutkiewicz

c)Monika Rochowska

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury. O zmianie składu Jury Organizator ma obowiązek powiadomić Uczestników poprzez umieszczenie informacji o nowym składzie Jury za pomocą profilu KKP7 dostępnego w portalu Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/mrchefpl/ („Portal”)

4.Celem Konkursu jest wybór najbardziej interesujących i kreatywnych przepisów kulinarnych i wykorzystanie ich w celach marketingowych.II. Zasady Konkursu

1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne („Uczestnicy”).

2.Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Jury.

3.Konkurs trwa od 9 do 25 czerwca 2017 r.  

4.Aby wziąć udział w Konkursie należy, w okresie jego trwania, doręczyć Organizatorowi w formie elektronicznej pod adresem kontakt@mrchef.pl lub za pomocą wiadomości prywatnej na Portalu lub w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu  udostępnionym na Portalu  przepis kulinarny opisujący sposób przygotowania posiłku składającego się z maksymalnie 12 składników (nie wliczając wody, soli, pieprzu, oleju i oliwy) wraz z listą produktów spożywczych niezbędnych do jego wykonania, ich ilością oraz dodatkowo informacje o sposobie przygotowania posiłku z podziałem na poszczególne etapy. Do przepisu kulinarnego można dołączyć fotografię posiłku przygotowanego zgodnie z przepisem kulinarnym.

5.Każda przepis powinien zawierać informację o imieniu i nazwisku Uczestnika. Przepisy nie zawierające powyższych informacji nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

6.Doręczenie Organizatorowi przepisów oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie i stanowi deklarację, że Uczestnik:

a)zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść

b)zapewnia, że Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,

c)zobowiązuje się przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do treści przepisu w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu, w przypadku otrzymania nagrody głównej lub wyróżnienia,

d)wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.Treść przepisów kulinarnych nie może godzić w dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, moralność ani też naruszać przepisów prawa, lub praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji z Konkursu przepisów kulinarnych zawierających elementy sprzeczne z tymi zasadami.

8.Wszystkie przepisy kulinarne doręczone Organizatorowi w okresie obowiązywania Konkursu będą brały udział w wyłonieniu nagród.

9.Zwycięzcami Konkursu zostaje maksymalnie 3 Uczestników, których przepisy kulinarne zostaną uznane przez Jury za najlepsze. Wyróżnienie otrzymuje Uczestnik, którego przepis kulinarny zostanie uznany przez Jury za posiadającą wyjątkowe walory smakowe lub artystyczne. W Konkursie możliwe są maksymalnie trzy wyróżnienia.

10.Jury sporządzi protokół z przebiegu Konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna, a Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.

11.Jury wyłoni zwycięzców Konkursu oraz Uczestnika/Uczestników którzy otrzymali wyróżnienie w ramach Konkursu, w dniu 30 czerwca 2017r.. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione o wygranej przez Organizatora, w ciągu 21 dni od zakończenia Konkursu na adres swojej poczty elektronicznej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Portalu.

III. Nagrody

1.Pulę nagród w Konkursie tworzy 6 nagród, z czego:

a)3 nagrody główne dla zwycięzców Konkursu, które obejmują udział w sesji wspólnego gotowania z Tobiaszem Hermanem własnego przepisu i dodanie przepisu do oferty MrChef. Termin sesji gotowania i publikacji będzie ustalany indywidualnie ze zwycięzcą,

b)3 wyróżnienia obejmujące dwa dania dla dwóch osób z aktualnego menu prezentowanego na stronie www.mrchef.pl o wartości 79 zł oraz deska do krojenia i łyżki kuchenne drewniane o wartości 50 zł.

2.Wartość nagród w konkursie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.Warunkiem otrzymania nagrody jest złożenie przez Uczestnika, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Odmowa złożenia powyższego oświadczenia lub nie złożenie tego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Organizatora, oznacza rezygnację z nagrody. Oświadczenie należy doręczyć na adres wskazany w pkt I ust. 2.

4.Organizator zwraca koszty dojazdu na sesję wspólnego gotowania do kwoty 200 zł na podstawie przedstawionych rachunków, biletów.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, do których może dojść podczas wspólnej sesji gotowania w najszerszym zakresie możliwym prawnie.

6.Za przyznane w Konkursie nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie podlegają też jakiejkolwiek zamianie na inne nagrody rzeczowe lub prawa majątkowe i niemajątkowe.

7.Prawo do otrzymania nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.

8.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inną o podobnym charakterze i wartości.

9.W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda ta nie przechodzi na kolejnego Uczestnika, nie jest również przewidziana żadna rekompensata dla rezygnującego z nagrody.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania numeru Pesel lub innych danych, koniecznych do przekazania nagrody.

IV. Dane Osobowe

1.Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne.

2.Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na potrzeby prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3.Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne.

V. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mrchef.pl

2.Prawo do złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Konkursu.

3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres, z którego reklamacja została wysłana.

VI. Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest dostępny na Portalu oraz na stronie internetowej Organizatora: www.mrchef.pl

2.W sprawach nieprzewidzianych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4.Załącznik nr 1 do Regulaminu: „Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz przeniesienie praw autorskich” stanowi jego integralną część.Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu

„……………………..”Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz przeniesienie praw autorskich
………………………………… (imię i nazwisko Uczestnika), oświadczam, że:1.przenoszę na KKP7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu prawa autorskiego, dotyczących prac zgłoszonych w ramach konkursu „………….”, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, uprawnia do nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania utworem w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a)utrwalanie i zwielokrotnianie utworu każdą znaną techniką,

b)wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c)obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

d)wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu,

e)publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

f)wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,

g)dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,

h)łączenie fragmentów z innymi utworami,

i)publiczne rozpowszechnianie, włączając oddanie do korzystania lub w najem, utworu lub jego kopii,

2.upoważniam Organizatora do nie zamieszczania w utworach będących przedmiotem praw autorskich danych dotyczących autorstwa danego utworu lub opatrywania ich nazwiskiem lub pseudonimem twórcy,

3.przenoszę na Organizatora prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów; przeniesienie praw autorskich obejmować będzie w szczególności prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie zależnymi prawami autorskimi do utworów, jak również na sporządzanie opracowań, jeżeli świetle prawa autorskiego wymagana byłaby zgoda na sporządzenie opracowania.

4.Jestem podmiotem praw autorskich w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu i jestem uprawniony do przeniesienia praw autorskich na Organizatora.

5.Utwory nie będą naruszały żadnych praw autorskich osób trzecich.............................................................................................................

  (data i czytelny podpis Uczestnika)


Oświadczam również, że:


1.Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie „……………” organizowanym przez KKP7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, we wszelkich ogłoszeniach, informacjach o tym konkursie i jego wynikach, w szczególności na łamach materiałów reklamowych Organizatora, prasy i na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu „……………”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania moich danych osobowych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania"


............................................................................................................

  (data i czytelny podpis Uczestnika)powrót