Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji potrzeb użytkowników. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej informacji

Ok, rozumiem

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu MrChef


I. Przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony www.mrchef.pl są przetwarzane przez KKP7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilgowej 6a, zarejestrowaną w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658218, posiadająca NIP: 8952114666 oraz numer REGON: 36634502000000 , kapitał zakładowy 350.000 zł, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).


Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:


1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług dostępu do Serwisu, w tym założenia konta w Serwisie, realizacji Usług i realizacji składanych przez Ciebie zamówień na Pakiety Dodatkowe oraz Przepisy Kulinarne;


2. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;


3. prawnie usprawiedliwionego celu KKP7 - marketingu bezpośredniego produktów i usług


4. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym Serwisie, ofercie i promocjach.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną, Usług oraz relaizacji zamowień na Pakiety dodatkowe i Przepisy kulinarne.


Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@mrchef.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Zatrzymamy jednak te dane, których przechowywanie jest niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych np. wystawienia faktury i przechwywania danych przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości


Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych to możesz to zrobić samodzielnie w Serwisie lub kontaktując się z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Serwisie. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane  są również w stopce każdego newslettera.


II. Zasady bezpieczeństwa


KKP7 Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:


 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,


 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,


 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,


 • dokładne i aktualne,


 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,


 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,


 • bezpiecznie przechowywane,


 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.


Jako administrator danych osobowych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:


 • ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego  hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • wylogowaniu się z Serwisu po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się Serwisu. Wylogowanie nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj” w Panelu klienta;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu   danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.


III. Informacje techniczne


Informacje techniczne – pliki cookie


Podczas korzystania przez Ciebie ze strony www.mrcheff.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka ,  czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony, co umożliwia nam jego rozwijanie zgodnie z preferencjami naszych Klientów.


Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.


W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony  www.mrcheff.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z Serwisu, opuszczenia Serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.


Jakie pliki cookie wykorzystujemy?


a) Pliki niezbędne do działania strony www.mrcheff.pl - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do Serwisu, nawigowanie po stronie, dokonywanie zamówienia Usług, Pakietów dodatkowych i Przepisów kulinarnych. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;


b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie www.mrcheff.pl. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;


c) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony www.mrcheff.pl;


d) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;


e) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez KKP7 lub przez współpracujące z KKP7 podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.


f) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, z Serwisem.


Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?


Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Serwisie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.


Pozostałe informacje techniczne


Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.


Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.


Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.


IV. Postanowienia końcowe


W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej

powrót